طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت ۱۴۵۳
برای شرکت در پویش ملی حفظ جزء سی قرآن کریم و بهره مندی از جوایز نفیس روزانه نسخه اندروید نرم افزار کاربردی بشارت را بر روی تلفن های همراه خود نصب کنید.

برای شرکت در پویش ملی حفظ جزء سی قرآن کریم و بهره مندی از جوایز نفیس روزانه نسخه اندروید نرم افزار کاربردی بشارت را بر روی تلفن های همراه خود نصب کنید.